Novinky

Kontakt

Bc.Hana Harvanová
Tožice 1
257 51 Bystřice

Tel.: 731 418 187
E-mail: hharvanova@centrum.cz

IČ: 71300899
Kategorie: Novinky

Novinky a změny v roce 2014

Stručný přehled některých novinek v roce 2014

Tak jako každý rok i letos nás s příchodem nového roku čeká spousta novinek.

1) U dohod o provedení práce se zvyšuje hranice pro srážkovou daň na 10.000,- (pokud nepodepíšete prohlášení) a stejné je to i u autorských příjmů

 

2) Od 1.1.2014 budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

 

3) Od 1. 1. 2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.  Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne šest milionů korun a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou, či doručovat osobně.

 

4) Ručení za daň u DPH - toto se postupně odkládalo a upravovalo během roku 2013, od 1.1.2014 musí být pro ručení za daň splněny současně tyto podmínky:  bezhotovostní úhrada na neregistrovaný účet dodavatele a v částce nad 700 000 Kč.

 

5) Změna v minimálních zálohách na sociální pojištění - hlavní činnost 1.894 Kč

                                                                                  - vedlejší činnost 758 Kč
                                                                          zdravotní pojištění -  1.752 Kč
 
 
 
6) Zvyšuje se hranice pro osvobození jednorázových nahodilých příjmů na 30 000 Kč v během jednoho zdaňovacího období, současně se zvyšuje maximální počet včelstev u příjmů z chovu včel na 60.
 

7) Daň darovací a dědická se přesouvá do daně z příjmu a zároveň vzniká pro tyto daně pojem tzv. ,,bezplatný příjem,, - Bezplatné příjmy nabyté děděním jsou osvobozeny od daně z příjmu a zároveň se ozšiřuje okrus osvobození pro daň darovací. Pokud bude bezplatné nabytí majetku podléhat dani, exisují jen 2 sazby 15% pro fyzické a 19% pro právnické osoby.  (zaniká tedy rozdělení poplatníků do 3 skupin jak tomu bylo dříve). Tyto příjmy se budopu zařatovat do ostatních příjmů

 

8) Neziskové organizace se budou nově nazývat veřejně prospěšný poplatník  z těchto poplatníků bylo vyňato mimo jiné také společenství vlastníků jednotek. Právnickou osobou se nově stává „svěřenský fond“

 sdružení bez právní subjektivity se bude nazývat „společností“ 

občanské sdružení se bude nazývat  „spolkem“.

 

9) Osvobození  pravidelně vyplácených důchodů a penzí, pokud součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a § 9 přesáhne u poplatníka v daném období částku 840 000 Kč. Toto osvobození od daně platí i zpětně za zdaňovací období 2013 a dále pak pro období roku 2014 a 2015. 

 

10) Zvyšuje se i maximální hodnota darů na 15 % ze základu daně u fyzických osob.

 

11) U právnických osob jsou krom příjmů z investičních dotací předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je:

  • veřejnou vysokou školou,
  • veřejnou výzkumnou institucí,
  • poskytovatelem zdravotních služeb,
  • obecně prospěšnou společností,
  • ústavem

12) Pro právnické osoby je novinkou  daňová uznatelnost ztráty z prodeje pozemku. Rozšiřuje se jak okruh příjemců darů, tak také i účelu, a zvyšuje se maximální výše daru na 10 % ze základu daně.

 

13) U některých poplatníků daně z nemovitosti může dojít k mírnému navýšení daně a to těm, kteří vlastní kromě bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo podíl na pozemcích užívaných společně s jednotkami. Poplatník nemusí znovu podávat daňové přiznání, FÚ sám daň dovyměří. 

 

14) Začně platit nový občanský zákoník a s ním spousta změn ve všech oblastech života právnických i fyzických osob.

 Toto je pouze stručný přehled změn,který neobsahuje všechny změny, které nás po 1.1.2014 čekají

 

print Formát pro tisk